Foreldresupport:   Ring: 116 123 (tast 2)

Velkommen til ekstraordinært årsmøte

Vedtekter for Landsforeningen

1001 Dager – Mental helse under svangerskap og etter fødsel

§1 Formål:

1001 Dager skal gjennom politisk påvirkningsarbeid, folkeopplysning og formidling av

brukererfaring jobbe for økt åpenhet, bedre forebygging og behandling av psykiske

helseproblemer i forbindelse med graviditet, fødsel og i to år etter fødsel (1001

Dager).

Organisasjonen er partipolitisk uavhengig, og nøytral med hensyn til livssyn.

Vi er en interesseorganisasjon for brukere og pårørende.

§2 Foreningens oppgaver:

Vi ønsker følgende:

1001 Dager virker gjennom informasjonsarbeid, veiledning, samarbeid og politisk

påvirkning

Tilby støtte til målgruppen

• Gi informasjon og veiledning til målgruppen gjennom følgende kanaler:

nettsider, kontakttelefon, kampanjearbeid (alle kommunikasjonskanaler),

sosiale medier og tilby møteplasser der målgruppen kan treffes.

• Gi informasjon og veiledning til helsepersonell gjennom kurs / foredrag,

nettsider, kontakttelefon, kampanjearbeid (utvalgte kommunikasjonskanaler)

og sosiale medier.

• Jobbe for å redusere stigma rundt temaet. Dette ved å øke kunnskap og

kjennskap om hva en fødselsdepresjon er.

• Samarbeide med andre organisasjoner som jobber for mental helse og

familievelferd.

§3 Medlemskap og kontingent:

Alle kvinner og menn over 16 år, og institusjoner, kan være medlem.

Kontigent fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

§4 Årsmøtet:

Årsmøtet er 1001 Dagers høyeste organ. Årsmøtet holdes hvert år innen slutten av

juli og innkalles av styret med en måneds varsel med skriftlig melding til

medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret

senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for

medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer eller

organisasjoner til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmer som møter. Ingen har mer enn en

stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Med mindre annet er bestemt

skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte

stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitte stemmer.

Årsmøtet skal:

1. Behandle 1001 Dagers årsmelding

2. Behandle 1001 Dagers regnskap

3. Behandle innkomne forslag

4. Fastsette kontingenten

5. Vedta 1001 Dagers budsjett

6. Behandle handlingsplan

6. Velge:

a) styremedlem(mer)

b) valgkomite

§5 Ekstraordinært årsmøte:

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av

de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers

varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er

kunngjort i innkallingen.

§6 Styret:

1001 Dager ledes av styret, som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret

konstituerer seg selv på første møte, med leder, tre styremedlemmer og inntil tre

varamedlemmer. Minst én i styret skal være brukerrepresentant. Styret velges for to

år av gangen, med halvparten av styret på valg hvert årsmøte.

Styret er vedtaksdyktig når minst to er tilstede. Vedtak fattes med alminnelig flertall.

Ved stemmelikhet teller styreleders stemme dobbelt.

§7 Styrets oppgaver:

Styret skal:

1. Iverksette årsmøtets bestemmelser

2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver

og utarbeide instruks for disse

3. Administrere og føre nødvendig kontroll med 1001 Dagers økonomi og

eiendeler i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og

bestemmelser

4. Representere 1001 Dager utad

§8 Organisasjonsledd:

1001 Dager kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av

oppnevnte tillitspersoner. 1001 Dagers styre bestemmer opprettelsen av

avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Styret har plikt

overfor årsmøtet til å rapportere om aktivitet i de ulike avdelinger/grupper.

For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele 1001 Dager, og

avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere 1001 Dager utad uten

styrets godkjennelse.

§9 Økonomi

Regnskap skal føres i henhold til gjeldende regler, og avsluttes ved hvert kalenderår.

1001 Dager er en ideell organisasjon, og ingen enkeltpersoner kan hente ut utbytte.

§10 Oppløsning:

Oppløsning av 1001 Dager kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning

vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte tre måneder senere.

For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre interesseorganisasjoner anses ikke som oppløsning av

1001 Dager. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til

dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. §13.

Ved oppløsning tilfaller foreningens midler Mental Helse eller tilsvarende formål.

§10 Endring av vedtektene:

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte

etter å ha vært på sakslisten og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

Vedtatte endringer skal gjøres gjeldende etter årsmøtets slutt, såfremt ikke annet

bestemmes av årsmøtet.

Oslo, 26.oktober – 2017

Du kan nå støtte oss gjennom Vipps!

Skriv navn og e-post i kommentarfeltet. Bruk vårt nr.:

505593